Werkervaring

April 2012 - heden

Functie: Meerschools en interim-directeur, projectleider

2012: Directeur De Krijtmolen (300 ll, 25 mw.) En

2013: Directeur De Piramide (140 ll, 15 mw.) En

2014: Projectleider start Vrijeschool Amsterdam Noord (110 ll, 10 medewerkers)

2015: Projectleider Opleiden in de school / Afscheid De Krijtmolen en De Piramide

2015: Interim-directeur Sirius (De Ster, Wereldwijs, De Brink)

2016: Interim- directeur Bijzonderwijs (Achtsprong) en Brede Selectie (Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam)

2017: interim-directeur

resultaten

Krijtmolen en Piramide:

Open teamcultuur, verbeterde distributie scholen, communicatie met teams en

ouders gedigitaliseerd, professionaliseringsteams, locatie- directeuren en adjunct-

directeur gecoacht, vijfgelijkedagenee, Passend

onderwijs.

 

Vrijeschool Amsterdam Noord:

Binnen drie maanden de Vrijeschool Amsterdam Noord opgestart, ook betrokken als

linking pin tussen bestuurder en stafkantoor.

 

Opleiden op school:

Vertegenwoordiger SOON naar medebesturen, Hogeschool van Amsterdam en

Universitaire PABO van Amsterdam, leiding geven aan team van onderwijsconsulenten.

 

Sirius:

Interim- opdrachten: resultaatgericht werken, teamcultuur, Steve Jobs- concept, bedrijfsvoering, inspectiebezoek, vervanging / ondersteuning / coaching (adjunct-) directeur.

 

Bijzonderwijs:

Interim-opdracht: sparring-partner van directeur, schoolplan schrijven, sollicitatieprocedures, bekendmaking directeur.

 

December 2011 - Maart 2012

Tussen banen in. 

Resultaten: Tweede boek uitgegeven, vervolg geschreven, website ontwikkeld

 

September 2010 - november 2011

Functie:

Directeur De Zonnewijzer in Amersfoort (210 ll, 18 mw)

Situatie: Analyseren teruggang leerlingenaantal, dalende trend keren, openen

communicatie naar ouders, krimp begeleiden, behouden hoge schoolresultaten,

verander gesloten teamcultuur, zichtbaar maken plaats in de wijk.

Resultaten: Aanwas nieuwe leerlingen, positieve reacties ouders school, urgentiebesef team op

gevaar opheffingsnorm, weerstand team naar kijken naar eigen geslotenheid,

team op hoge kwaliteit, effect effect school aware geworden, zichtbaarheid in de wijk vergroot.

 

Maart - augustus 2010

Functie: Interim - directeur Prins Bernhardschool in Ermelo (230 ll, 20 mw)

Situatie: Ziekte en disfunctioneren medewerkers, onuitgesproken conflicten, krimp

formatie, rekenend inspectierapport.

Resultaten: Open teamcultuur met respect van respect, leerkracht,

IB-er herplaatst, nieuwe IB-er ingewerkt, schooltijden aangepast, bezetting van 13 fte naar 11fte teruggebracht, Veilig Leren Lezen aangeschaft, lees- en rekenverbeterwetenschappen gestart, open communicatie naar nieuw stel, nieuwe website, nieuwsbrief en schoolgids.

2000 - 2010

Functie: Directeur De Wonderboom (730 ll, 60 mw, drie locaties)

Situatie: Leiding opbouw school van 14 naar 27 groepen, op drie locaties. Leiding ontwikkeling managementteam van bouwcoördinatoren naar teamleiders naar locatiedirecteuren, opbouwen professioneel merkeneam, opbouwen team van 20 naar 60 medewerkers

2007 -2010

Opbrengstgericht werken hulpmiddelen, werken met studententeam / leerwerkgemeenschaplossing (vervolgtraject van Opleiden in School, applied studenten opgeleid worden binnen school en in samenwerking met PABO en team met onderzoek naar bijschoolontwikkelingsthema's), werken met Parnassiebestand, coöperatieloodmiddel, Leefstijl / Taakspel, invoeren Rekenrijk voorbereid, voorzitterschap ABC - Nieuwland vanuit Brede Schoolgedachte.

resultaten:

Een vooruitstrevende school met 3 locatiedirecteuren en professioneel zorgteam, gemoderniseerde locaties, prima inspectierapport in 2009, kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod, groei naar samenhangend aanbod onderwijs en opvang.

2003-2007

Begeleiden verbouwing locatie, ontwikkelen van schoolplan / schooljaarplan en -evaluatie, bijdragen tweede tranche Opleiden in de School, borgen CITO -leerlingvolgsysteem, zelfstandig werken, adaptief onderwijs, leiding geven aan vernieuwing natuuronderwijs, werken met Leessleutel / Taaljournaal, werken met lumpsum en formatie, kwaliteitsbeleid, duurzaam nieuw rapport

resultaten:

Prima inspectierapport in 2006, locatie uitgebouwd, nieuw schoolplan, modern onderwijsaanbod geïmplementeerd, professionalisering leerkrachtgedrag hulpmiddelen, kwaliteit managementteam en gewaarborgsteam.

2000-2003

Begeleiden driehoeksverhuizing complete school, opzetten Integraal personeelsbeleid (IPB), vormgeven en implementeren begeleidingsbeleid en coaching, ARBO - beleid, leiding geven en ontwikkelen van eerste tranche Opleiden in School, invoeren CITO - leerlingvolgsysteem, zelfstandig werken, adaptief onderwijs, werken met keuzebord, dag - en weektaken, ontwikkelen van hoogbegaafdenbeleid / plusgroepen

resultaten:

Drie locaties met een hoog opleidingsaanbod inclusief stages opgezet.

Voor meer informatie: zie volledig CV op LinkedIn